PDU-pisteitä tarjolla

Kerää koulutuksista PMI:n (Project Management Institute) PDU-pisteitä

Eräs useimmin käytetyistä kestävän kehityksen raportointistandardeista on voittoa tavoittelemattoman Global Reporting Initiative (GRI) -organisaation luoma yhteiskuntavastuuraportoinnin viitekehys ja ohjeisto.

Viitekehys määrittelee periaatteet ja indikaattorit joiden avulla organisaatiot voivat mitata ja raportoida talouteen, yhteiskuntavastuuseen ja ympäristöön liittyviä toimia ja niiden vaikutuksia. Ohjeisto on tarkoitettu kaiken kokoisille organisaatioille eri toimialoilla ja se sisältää sekä yleiset että toimialakohtaiset ohjeet. Keskeisenä sisältönä ovat indikaattoriohjeet (indicator protocols), jotka sisältävät pää- (core) ja lisäindikaattorit (additional indicators).